Bescherming van persoonsgegevens en gezondheidsgegevens

Als bedrijfsarts en erkend stress- en burn-out coach hecht ik groot belang aan de bescherming van je persoons- en gezondheidsgegevens en verwerk ik deze met de nodige zorg en aandacht voor de veiligheid ervan. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten dat je als persoon geïdentificeerd kan worden. Ik houd mij aan de wettelijke bepalingen rond de bescherming van persoonsgegevens en de rechten die je als cliënt/patiënt hebt (waaronder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming, afgekort AVG, de Wet op Patiëntenrechten en de Wet inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg). Deze gegevens worden enkel verwerkt voor het doeleinde waarvoor ze ingezameld zijn en enkel zolang dit hiervoor nodig is.

Contactverzoeken (via het online contactformulier op deze website) worden verstuurd via een beveiligde mailserver (www.one.com) en worden enkel geraadpleegd door mijzelf.

 

Welke gegevens worden verzameld?

  • je naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres, INSZ- of rijksregisternummer, hulpvraag, persoonlijke antecedenten, je verwachtingen, het chronologisch overzicht van de verstrekte gezondheidszorg & geneesmiddelen, eventuele verwikkelingen en evolutie van de aandoening
  • gegevens van andere relevante behandelaars (je huisarts, psycholoog, psychiate e.a.)
  • de data van de sessies, inclusief afspraken die zijn verzet of waarop je niet aanwezig was
  • aantekeningen over de inhoud van de sessies
  • eventueel informatie over familieleden en familiale antecedenten, voor zover dit relevant is voor de begeleiding
  • informatie die ik krijg van derden, die relevant is voor de begeleiding (attesten, verwijsbrieven, verslagen van andere begeleidingen, diagnostische verslagen, testresultaten, adviezen e.a.)
  • informatie die ik zelf opmaak voor derden ( verslagen, doorverwijzingen e.a.)
  • informatie die ik je bezorg in het kader van de begeleiding (huiswerkopdrachten, persoonlijke notities, e.a.)
  • informatie uitgewisseld tussen ons, in het kader van de begeleiding (e-mails, tekstberichten e.a.)
  • eventueel foto’s van opdrachten, aantekeningen op een whiteboard of persoonlijke nota’s in de sessie

 

Waarom worden deze gegevens verzameld?

Ik verzamel deze gegevens om je een kwaliteitsvolle zorg inzake preventie, diagnose en behandeling te kunnen bieden (AVG artikel 9.1.f).

 

Het delen van gegevens met anderen

Ik ben bij wet gebonden door het beroepsgeheim tijdens en na het beëindigen van de begeleiding.

Alle verzamelde persoons- en gezondheidsgegevens vallen onder het beroepsgeheim (AVG artikel 9.3). In het belang van jouw begeleiding kan informatie uitgewisseld worden tijdens supervisie en intervisie met collega’s (o.a. je huisarts, psychiater, of andere hulpverleners met wie je een behandelrelatie hebt) die ook gebonden zijn aan het beroepsgeheim. Enkel informatie die noodzakelijk is voor jouw behandeling wordt gedeeld met je huisarts (o.a. de opstart van je begeleiding), volgens de normen van de nieuwe privacywetgeving (GDPR). Indien je dit weigert, dien je dit schriftelijk en ondertekend aan mij te bezorgen.

In uitzonderlijke gevallen zoals een noodsituatie ben ik bij wet verplicht om het beroepsgeheim te doorbreken. Er is dan sprake van een duidelijk en acuut gevaar voor jezelf (zelfmoorddreiging) of anderen (dreiging tot moord) dat op geen andere manier kan worden afgewend.

 

Hoe lang en op welke manier worden uw gegevens bewaard?

Je dossier dient volgens de wettelijke bepalingen gedurende minimum 30 jaar en maximum 50 jaar bewaard te worden. Overige informatie die niet tot je dossier behoort, wordt volgens de wettelijk vastgelegde termijnen bewaard of niet langer dan noodzakelijk voor het vervullen van het doel van de verwerking.

Papieren dossiers (persoonsgegevens, sessieverslagen, mails e.a.) bewaar ik op een veilige, afgesloten plaats. Elektronische gegevens worden opgeslagen op een beveiligde harde schijf of cloud-omgeving met een paswoord dat enkel bij mij is.

 

 Je rechten als cliënt

Je hebt het recht om je dossier (onder voorwaarden) in te zien, en objectieve gegevens (zoals wijziging van contactgegevens of familiale toestand) te verbeteren of documenten toe te voegen. Ik wissel geen gegevens uit met personen of organisaties buiten de Europese Unie. Ingeval van een uitzonderlijk datalek, waarbij belangrijke van jouw persoonsgegevens uitlekken, breng ik je daarvan op de hoogte en geef ik dit door aan de bevoegde instanties.

Met bijkomende vragen over de verwerking van je gegevens kan je altijd bij mij terecht.

Met klachten kan je je wenden tot:

De Orde Der Artsen: https://www.ordeartsenbrabant.org/contactgegevens

De VESB: https://www.vesb.eu/ik-heb-een-klacht

De Gegevensbeschermingsautoriteit (“Privacycommissie”): www.gegevensbeschermingsautoriteit.be